گروه آسمان


گروه آسمان، سازمانی داوطلبانه و مردم‌نهاد است كه رسالت و فلسفه‌ی ‌وجودی‌اش تلاش برای بهبود كيفيت آموزش و پرورشِ كشور عزيزمان ايران است تا با ارايه‌ي مهارت‌های مهم و مهجوری چون تفكر سيستمی، مهارت‌های زندگی و كارِ گروهی در مدارس، به پرورش بهتر مردان و زنان آينده ايران‌زمين كمك‌كند. 

تاريخچه‌ی شكل‌گيری گروه آسمان به سال 1380 برمی‌گردد. اين گروه در حال حاضر در قالب يك هسته‌ی پژوهشی در دانشكده‌ی مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف به پروژه‌ی "آموزش تفكر سيستمی به كودكان به كمك بازی و داستان" می‌پردازد. ده‌ها داوطلب، به همراه گروهی از معلمين مدارس، متخصصين و اساتيد دانشگاه و برخی سازمان‌های تخصصی، در گروه‌های مختلف پژوهشي و اجرايی، به طراحی بازی‌ها و داستان‌های  آموزشی و پياده‌سازی آن در برخی مدارس مشغول هستند. پس از كسب اطمينان از اثربخش‌بودن دستاوردهای گروه در اين مرحله، خروجی نهايی (مجموعه‌ی آموزش تفكر سيستمی) به تمام مدارس علاقمند كشورمان هديه خواهدشد.

در صورتی كه با آسمانيان هم‌داستان و هم‌دغدغه‌ هستيد، مي‌توانيد به شيوه‌های گوناگون با آسمان همراه شويد تا در كنار يكديگر، موثرتر و استوارتر به اهداف، چشم‌انداز و دغدغه‌ی مشتركمان دست‌يابيم.