تفكر حلقه‌ بسته

تفكر حلقه‌ بسته

فرض كنيد كه با چند همكار خود درباره سوددهي شركتتان مشغول بحث هستيد. در اغلب شركتها چنين گروهي معمولاً مواردي نظير ساختار هزينه، كيفيت محصول، رهبري يا رقابت را به عنوان عوامل مؤثر بر سوددهي فهرست مي‌كنند. فرضيه‌هاي موجود در اين روش تفكر عبارتند از: (1) عليت فقط يك راه را طي مي‌كند - "اين دسته از علت‌ها" به "آن دسته از معلول‌ها" ختم می‌شود (2) هر عامل مستقل از ساير عوامل است. اين فرضيه‌ها از تفكر خط مستقيم ناشي مي-شوند.
در عالم واقع، "معلول" معمولاً به شكل بازخورد بر يك يا چند "عامل" تأثير مي‌گذارد و عوامل نيز بر خودشان تأثيرگذار هستند. مهارت‌هاي تفكر حلقه بسته موجب مي‌شوند كه عليت را به جاي رويدادي يك طرفه كه يك بار اتفاق مي‌افتد و ناشي از عوامل مستقل است، به صورت فرايندي دائمي و وابسته در نظر بگيريد.
براي تقويت مهارت‌هاي تفكر حلقه بسته، هر فهرست بي‌فايده‌اي را كه مي‌بينيد، برداريد و شيوه‌هايي را كه از طريق آنها علت‌ها و معلول‌ها مسبب يكديگر مي‌شوند، بررسي نمایید. همچنين به جاي رده‌بندي متغيرها بر اساس درجه اهميت محرك بودنشان، به دنبال شناخت چگونگي تغيير اهميت متغيرهاي علي در طول زمان باشيد.