زمان‌بندی و پيشرفت انجام كار


زمان‌بندی، مراحل و پیشرفت کار

در ابتدا فاز مطالعه با تكيه بر سه محور اصلي "مفهوم تفكر سيستمي و روش‌هاي تقويت آن"، "‌روانشناسي رشد كودكان و نوجوانان" و "‌شیوه‌هاي آموزش" در سال‌های 87 تا 88 انجام‌شد. بر اساس مطالعات صورت‌گرفته سرفصل‌هايي كه بر اساس شرايط سني گروه مخاطب است برگزيده‌ شد و پس از آن مكانيزم آموزش براي هر سرفصل طراحي‌ (یا انتخاب) شد و به دنبال آن اولین نسخه بازي‌ها و داستان‌هاي آموزشی (نسخه پایلوت مجموعه آموزش تفکر سیستمی) درست شده و نظر متخصصین مختلف در مورد آنها اخذشد. (بهار و تابستان 1388)
پس از آن در پاییز و زمستان 1388 مجموعه بازی‌ها و داستان‌های آموزشی تاییدشده برای بیش از 200 دانش‌آموز پنجم دبستان یا اول راهنمایی با شرايط اوليه تقریبا يكسان (نظير هوش، طبقه اجتماعي-اقتصادي خانواده، رده سني و ...) ارایه شد. از پاییز سال 1388 و بر اساس ارایه در مدارس ارزیابی دقیق و جامع مجموعه آموزشی آغاز شده و تا پایان تابستان 1390 ادامه خواهد داشت. تا بر اساس مشاهدات در مدارس، نظرات معلم‌ها و آرزیابی ابتدایی و انتهايی به عمل آمده از دانش‌اموزان و سنجش ميزان بهبود مهارت‌های تفکر سیستمی آنها اثربخشي بسته آموزشي طراحي‌شده سنجيده‌شود و در نهايت بر اساس نتايج بررسي‌ها، اصلاحات لازم صورت گرفته و نسخه یکم مجموعه‌ی آموزش تفکر سیستمی به کودکان نهایی شود. 
گروه آسمان در سال 1390 یافته‌های تحقیقات و مشاهدات سال‌های گذشته را در قالب ده پروژه مستند خواهد کرد. خروجی این ده پروژه کمک خواهد کرد تا از سال 1391 تا 1394 تفکر سیستمی در مدارس تهران گسترش یابد و در ادامه از سال 1394 در پنج استان دیگر کشور نیز ارایه شود.