نگرش آموزشی و روش تحقيق

مهم‌ترین فرضیات و حد و مرز پروژه‌ی آموزش تفکر سیستمی به کودکان

يك - نسخه‌ي يکم مجموعه آموزش تفکر سيستمي به کودکان، ويژه کودکان و نوجوانان گروه سني 10-12 سال (سال‌هاي پايانی دبستان و اول راهنمايی) است.

دو- در فاز مطالعات، محدوده‌ی اجرايی پروژه، مدارس علاقمند شهر تهران و تا حد ممکن متعلق به طبقه‌ی اقتصادي-اجتماعي مشابه است. از سال 1394، با اعمال اصلاحات لازم، نسخه‌هاي اجرايی برای «شهرهای بزرگ و مراکز استان» و «شهرهای کوچک و روستاها» طراحي و ارايه خواهدشد.

سه – تمرکز اين پروژه بر کودکان معمولی است و مدارس منحصر به کودکان عزيز با بهره‌هوشی بالاتر يا پايين‌تر از حد نرمال، خارج از حد و مرز اين پروژه هستند.

چهار - اين مجموعه‌ی آموزشی متناسب با فرهنگ و هنجارهای کشور ايران طراحی و پياده‌خواهدشد.

پنج - نسخه يکمِ «مجموعه‌ی آموزش تفکر سيستمي به کودکان»، ويژه يک سال تحصيلي است و در صورت علاقمندی مدارس همراه، در سال‌های بعد، تنها جلسات سالانه مختصری براي پيگيری و سنجش اثر آموزش (و نه تقويت آموزش پيشين) خواهد داشت.

شش - شيوه ارزيابي نسخه يکم به صورت پيش‌آزمون و پس‌آزمون جهت سنجش ميزان اثربخشی آموزش‌ها خواهدبود.