خروجی برای مدارس: تـکا

خروجی برای مدارس: مجموعه‌ی آموزشی تفکر سیستمی برای کودک ایرانی (تکا)  

اگر مجموعه آموزش تفکر سیستمی به کودکان به کمک بازی و داستان به عنوان یک سیستم درنظر گرفته شود، این سیستم شامل یک فرآیند برای پیاده‌سازی در مدارس است و اجرای این فرآیند برپایه‌ی اجزا و ساختاری امکان‌پذیر است. همچنین کل این سیستم آموزشی در تعامل با سیستم‌های دیگری است که کودکان با آن سروکار داشته و از آن طریق یادمی‌گیرند و از این رو نیازمند زیرساخت‌هایی است. 

فرآیند آموزش تفکر سیستمی از برنامه‌ریزی شروع شده و پس از ارایه بازی‌های و داستان‌های آموزشی به ارزیابی جنبه‌های مختلف می‌پردازد تا اشکالات آن شناسایی و در برنامه‌ریزی و اجرای سال بعد برطرف شود. همچنین برنامه‌های برای تقویت آموزش، کسب بازخورد و دعوت به همکاری برای دانش‌اموزان در سال‌های پس از آموزش وجود خواهدداشت. فرآیند آموزش هفت گام مختلف دارد که شرح دقیق آن در بخشِ معرفی فرآیند آمده‌است.

اجزا و ساختار آموزش شامل بازی‌های آموزشی، داستان‌های آموزشی، روش ارزیابی و مجموعه‌ای برای آموزش بازی‌گردان‌ها است. شرح دقیق هر یک از اجزا و ساختار آموزش در بخشِ معرفی ساختار آمده‌است.

زیرساخت‌های هر سیستم آموزشی آن را با دیگر سیستم‌های موثر بر یادگیری کودکان مرتبط کرده و بر اثربخشی یادگیری کودک موثر است؛ از این رو، در مجموعه‌ی آموزش تفکر سیستمی به کودکان سیاست‌ها و سازوکارهایی برای زیرساخت‌هایی چون خانواده، مدیریت مدرسه، سایر درس‌ها و ارتباط با جامعه طراحی‌شده‌است که شرح آن در بخش معرفی زیرساخت‌های آموزش آمده‌است.

 

 

 

! تذكر بسيار مهم: 
با توجه به فلسفه‌ی وجودی و باید‌ها و نباید‌های گروه آسمان، مجموعه آموزش تفکر سیستمی به کودکان با كمال ميل و رغبت برای مدارس علاقمند پیاده‌سازی خواهد شد. خواهشمنديم بدون مشورت و همكاری با گروه آسمان از ارايه‌ی بازی‌ها و داستان‌های آموزشی به كودكان اكيدا خودداري شود. تاكيد ما، تنها به خاطر حساسيت بر اجرای صحيح بازی‌ها و داستان‌های آموزشی و يادگيری موثرِ فرزندانِ عزيزِمان است.