بازی ماموت‌ها (بازی انقراض)

بازی ماموت‌ها یا بازی انقراض

اهداف آموزشی بازی:‌

        - آشنایی با مفهوم متغیرهای جریان و مخزن

        - آشنایی با مفهوم بازخور یا فیدبک

        - آشنایی با مفهوم تاثر ساختار سیستم بر رفتار سیستم


شرح مختصر بازی: 

به تعداد 50 تاس در اختیار هر تیم قرار داده می شود. هر تاس نشانه یک ماموت است که در هر سال یک بار تیم ها تاس ها را می ریزند و بسته به شماره تاس ماموت زنده می ماند، می میرد یا تولید مثل می کند. در دور اول 2 شماره تاس برای مرگ، 3 شماره برای زندگی و 1 شماره برای تولید مثل هستند. هر گروه در هر دور تعداد ماموت های خود را روی نمودار رسم می کند. بازی تا انقراض ماموت ها ادامه پیدا می کند.

در دور بعدی قوانین بازی 3شماره برای مرگ و 2 شماره برای زندگی و 1 شماره برای تولید مثل است. در این دور هم نمودار تعداد ماموت ها رسم می شود. که نشان می دهد که در این دور بازی نسل ها زودتر منقرض می‌شوند.


شناسنامه بازی:

برای دریافت شناسنامه این بازی‌ها می توانند با مدیریت گروه آسمان تماس حاصل فرمایند. شناسنامه هر بازی شرح کامل و مفصلی از موارد زیر است:

  • اهداف آموزشی
  • شرح ابزار لازم
  • شرح و چگونگی اجرا
  • چگونگی پرداختن به مفاهیم تفکر سیستمی
  • نقدهای وارده بر بازی
  • بسته تکمیلی شامل فیلم اجرای بازی در مدارس و نمونه‌ای از ابزار بازی

در صورت علاقه نمونه‌ای از شناسنامه بازی که تنها دربرگیرنده موارد یکم تا پنجم از موارد فوق است را می‌توانید از این لینک بارگذاری و مطالعه فرمایید. بخشی از فیلم اجرای بازی نیز در لینک نمایش فیلم قابل مشاهده است.