مراحل و زمان‌بندی انجام پروژه

مراحل انجام پروژه

در ابتدا فاز مطالعه با تكيه بر سه محور اصلي "مفهوم تفكر سيستمي و روش‌هاي تقويت آن"، "‌روانشناسي رشد كودكان و نوجوانان" و "‌شیوه‌هاي آموزش" در سال‌های 87 تا 88 انجام‌شد. بر اساس مطالعات صورت‌گرفته سرفصل‌هايي كه بر اساس شرايط سني گروه مخاطب است برگزيده‌ شد و پس از آن مكانيزم آموزش براي هر سرفصل طراحي‌ (یا انتخاب) شد و به دنبال آن اولین نسخه بازي‌ها و داستان‌هاي آموزشی (نسخه پایلوت مجموعه آموزش تفکر سیستمی) درست شده و نظر متخصصین مختلف در مورد آنها اخذشد. (بهار و تابستان 1388)
پس از آن در پاییز و زمستان 1388 مجموعه بازی‌ها و داستان‌های آموزشی تاییدشده برای بیش از 200 دانش‌آموز پنجم دبستان یا اول راهنمایی با شرايط اوليه تقریبا يكسان (نظير هوش، طبقه اجتماعي-اقتصادي خانواده، رده سني و ...) ارایه شد. از پاییز سال 1388 و بر اساس ارایه در مدارس ارزیابی دقیق و جامع مجموعه آموزشی آغاز شده و تا پایان تابستان 1389 ادامه خواهد داشت. تا بر اساس مشاهدات در مدارس، نظرات معلم‌ها و آرزیابی ابتدایی و انتهايی به عمل آمده از دانش‌اموزان و سنجش ميزان بهبود مهارت‌های تفکر سیستمی آنها اثربخشي بسته آموزشي طراحي‌شده سنجيده‌شود و در نهايت بر اساس نتايج بررسي‌ها، اصلاحات لازم صورت گرفته و نسخه یکم مجموعه‌ی آموزش تفکر سیستمی به کودکان نهایی شود. 
گروه آسمان در پاییز و زمستان 1389 نسخه اصلاح‌شده را برای شش تا هشت مدرسه علاقمند به همکاری ارایه خواهدکرد.