حد و مرز، فرضيات و روش تحقیق

مهم‌ترین فرضیات و حد و مرز پروژه‌ی آموزش تفکر سیستمی به کودکان

يك - نسخه‌ي يکم مجموعه آموزش تفکر سيستمي به کودکان، ويژه کودکان و نوجوانان گروه سني 10-12 سال (سال‌هاي پاياني دبستان و اول راهنمايي) است.

دو- در فاز مطالعات، محدوده‌ي اجرايي پروژه، مدارس علاقمند شهر تهران و تا حد ممکن متعلق به طبقه‌ي اقتصادي-اجتماعي مشابه است. از سال 1390، با اعمال اصلاحات لازم، نسخه‌هاي اجرايي براي «شهرهاي بزرگ و مراکز استان» و «شهرهاي کوچک و روستاها» طراحي و ارايه خواهدشد.

سه – تمرکز اين پروژه بر کودکان معمولي است و مدارس منحصر به کودکان عزيز با بهره‌هوشي بالاتر يا پايين‌تر از حد نرمال، خارج از حد و مرز اين پروژه هستند.

چهار - اين مجموعه‌ي آموزشي متناسب با فرهنگ و هنجارهاي کشور ايران طراحي و پياده‌خواهدشد.

پنج - نسخه يکمِ «مجموعه‌ي آموزش تفکر سيستمي به کودکان»، ويژه يک سال تحصيلي است و تنها جلسات سالانه مختصري براي پيگيري و سنجش اثر آموزش (و نه تقويت آموزش پيشين) خواهد داشت.

شش - شيوه ارزيابي نسخه يکم به صورت پيش‌آزمون و پس‌آزمون و سنجش ميزان اثربخشي مجموعه‌ي آموزشي خواهدبود.