همراهان آسمان

همراهان گروه آسمان

گروه آسمان در حال حاضر در قالب يك هسته‌ی پژوهشی در دانشكده‌ی مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف به فعالیت‌هایش مشغول است. بیش از 40 داوطلب، حدود 35 نفر از معلمين مدارس، گروهی از متخصصين و اساتيد دانشگاه و برخی سازمان‌های تخصصی، گروه آسمان را در دستیابی به اهدافش همراهی می‌کنند. گروه‌های گوناگون همراه با آسمان شامل موارد زیر است. توضیحات هر مورد به‌زودی در وبسایت بارگذاری خواهدشد. 

داوطلبان (گذشته)


متخصصين و مشاوران عالي


سازمان‌هاي همراه

        - بنياد فرهنگي مصلي‌نژاد

        - شوراي كتاب كودك

        - معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف

        - گروه كودك و نوجوان انستيتو روانپزشكي تهران

        - مدرسه ادب

        - مدرسه مفيد

        - مدرسه مهدوي

        - مدرسه ربانی

        - مدرسه روشنگر

        - مدرسه روزبه


گروه‌هاي كاري (داوطلبان جاری)

        - گروه بازي

        - گروه داستان

        - گروه تفكر سيستمي

        - گروه اعتمادسازي

        - گروه آموزش

        - گروه برنامه‌ريزي و كنترل

        - گروه توسعه و منابع انساني

        - گروه پياده‌سازي و ارتباط با مدارس

        - گروه خبرنامه و مستندسازي     

        -  گروه مديريت اطلاعات