دستاورد آسمان

دستاورد گروه آسمان

در حال حاضر گروه آسمان تنها بر توسعه‌ی مجموعه‌ی "آموزش تفکر سیستمی به کودکان از طریق بازی و داستان" متمرکز است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده پس از تمام‌شدن مرحله تحقيقاتی (1386 تا 1389)، خروجی در قالب یک مجموعه آموزشی با نام "تفکر سیستمی برای کودک ایران" (تکا) مستند و ارایه خواهدشد (سال 1390) و از ابتداي سال 1391، انرژی اجرايی گروه بر گسترش و معرفی مجموعه‌ي آموزشی تکا  به معلم‌های علاقمند متمرکز خواهدشد تا به کمک این بزرگواران کودکان ایرانی تفکر سیستمی را فراگیرند. 
پس از این مرحله، بر اساس دانش سازمانی حاصل‌شده، گروه آسمان توسعه‌ی مجموعه‌های آموزشی ديگری را آغاز خواهدکرد. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، در صورت فراهم بودن منابع مالی، انسانی و تخصصی از سال 1394 فعاليت‌های پژوهشی جهت توسعه دستاوردهای آتی آسمان شروع خواهدشد. 

از آنجا كه گروه آسمان به رويکرد "پروژه‌های آزاد" (Open Source) در انجام فعالیت‌های پژوهشی معتقد است؛ در اين بخش شرح كامل مجموعه آموزش تفکر سیستمی به کمک بازی و داستان شامل فرآيند آموزش، شناسنامه تمام بازی‌ها و داستان‌هاي آموزشي و شرح برنامه‌هاي لازم براي زيرساخت‌هاي آموزشي (خانواده، مدرسه و ارتباط با جامعه) و اطلاعات تکمیلی در زمینه چگونگی تهیه این موارد آمده‌است كه از نقد‌ها و نظرات علاقمندان استفاده شود. اين اطلاعات در قالب خروجي برای مدارس (مجموعه‌ي آموزشی تکا)، چرايي و ضرورت پروژه، فرضيات و روش‌تحقيق پروژه، مراحل و زمان‌بندي پروژه دسته‌بندی و معرفي شده‌است. همچنين معرفي مختصري از مفهوم تفكر سيستمي (براي آشنايي اوليه) و جزوه‌ي آموزشي تفكر سيستمي (براي آشنايي دقيق‌تر) براي علاقمندان ارايه‌شده است.