ساختار و سازمان آسمان

 
ساختار انجام فعاليت‌ها

به منظور اجرايي کردن طرح‌هاي يادشده که مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي بين رشته‌اي است و نياز به همکاري متخصصين حوزه‌هاي مختلف دارد، گروه آسمان کليت فعاليت‌ها را، چه در سطح مجموعه آسمان و چه در سطح پروژه‌هاي جاري، به گروه‌هاي تخصصي جداگانه‌اي تقسيم کرده و هر گروه از طريق هماهنگ‌کننده آن، از يک سو با مشاوران عاليِ تخصصي و از سوي ديگر با ساير گروه‌ها مرتبط است.

ساختار انجام فعاليت‌هاي گروه آسمان شامل سه گروه ثابت و گروه‌هاي موقتي در ارتباط با پروژه‌هاي مختلف است. گروه‌‌هاي ستادي مجموعه فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي و كنترل، جذب سرمايه، پوشش خبري، مستندسازي و كارهاي اجرايي را به‌عهده دارند. همكاران تخصصي در چهار حوزه بازي، داستان، روانشناسي كودك و ارتباط تصويري با پروژ‌هاي گوناگون در ارتباط هستند. به منظور گسترش اصولي فعاليت‌هاي گروه و شناسايي سرفصل‌هاي آموزشي تازه و روش‌هاي جديد يادگيري، گروه‌هاي مطالعات تطبيقي، روش تحقيق و مديريت تغيير همواره مشغول به فعاليت هستند. هر يك از پروژه‌هاي گروه آسمان به فراخور حجم كار، با كمك گروه‌هاي ثابت موجود يا گروه‌هاي مطالعاتي و عملياتي خاص آن پروژه اداره مي‌گردد. گروه‌هاي يادشده، به لحاظ جغرافيايي در دو شهر اصفهان و تهران مشغول به فعاليت هستند و گروه مطالعات تطبيقي دانشجويان ايراني دانشگاه‌هاي آمريکا، کانادا و اروپا هستند.